Sidor

Saturday, July 3, 2010

Validering av NEO-PI-R

NEO-PI-R är ett välkänt test för att mäta "Big Five", eller femfaktormodellen för personlighet. Testet mäter dels de övergripande "fem stora", dels underskalor som kallas facetter. I en aktuell studie från Kanada undersöktes sex facetter för var och en av de fem stora dimensionerna i relation till arbetsprestation. (N=141). Se referens nedan.

Visserligen erhölls en del signifikanta samband, men de var inte imponerande. Korrelationerna mellan ett kriterium på "job performance" och sex facetter för varje övergripande dimension var i en av deras studier:

VÄNLIGHET: .30,.15,.07,-.08,-.03,.15
NOGGRANNHET: .17,.08,-.06,-.08.-.11,-,02
NEUROTICISM: .19,-.05,.01,.22,-.12,.07
EXTRAVERSION: .00,.04,.05,.08,-.13,-.17
ÖPPENHET: .02,.04,.06,-.12,.02,.04

En grov första sammanfattning av testets validitet i denna studie kan vi få genom att beräkna medianen av dessa korrelationer. När serien av korrelationer gör ett slumpmässigt intryck - som i detta fall - kan detta vara rimligt. Medianen av de 30 korrelationerna var 0.04. I en andra, något mindre studie, fick författarna troligen liknande resultat, men rapporterar inte enskilda korrelationer.

Detta är givetvis bara en av många studier men den är den mest aktuella. Om testet har en robust validitet bör den komma fram i olika sammanhang. NEO-PI-R används även i Sverige i arbetspsykologiska sammanhang - det finns nog aneldning att fundera på hur stor validitet testet egentligen har. Även mycket svaga samband kan ibland räcka för att argumentera för att ett test är användbart, främst vid urval och med liten urvalskvot, men nyttan för att bedöma enskilda personers testresultat är begränsad.

Referens

Pascale, L. D., Denis, M., & Claude, G. (2010).Exploring the Capacity of NEO PI-R Facets to Predict Job Performance in Two French-Canadian Samples,International Journal of Selection and Assessment,18,201-207).

No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats