Sidor

Saturday, June 25, 2011

Korrektion för skönmålning ökar validiteten

UPP-testet använder sig av särskilda skalor för att mäta tendensen att ge socialt önskvärda var. De är korrelerade med övriga testskalor i varierande grad. De korrigerade värdena är helt enkelt residualer i modeller för sambandet mellan testskalorna och skalorna för skönmålning; olika modeller för olika testskalor - allt beroende på det empiriska sambandet. Exempelvis är skalan för emotionell stabilitet ganska starkt korrelerad med social önskvärdhet, kreativitet knappast alls. Den här ansatsen har visat sig fungera i flera olika avseenden: man kan identifiera testade personer som "bluffat", fördelningarna i de korrigerade skalorna är mindre sneda och bättre differentierade än rådata, experimentella data stödjer förfarandet liksom skillnader mellan testningar i skarpa och oskarpa lägen. Dessutom blir det mera rättvisande och rättvisa jämförelser mellan  män och kvinnor, mellan invandrare och testade av inhemsk härkomst.

Men en fråga återstår. Påverkas validiteten hos testet, dvs sambandet med kriterier på arbetsresultat? I ett pågående projekt vid Karolinska Institutet har vi studerat sambandet mellan UPP och kriterier på chefsframgång, som insamlats via s k 360-gradersbedömningar. I studien medverkade 166 chefer på mellannivå inom SLL (Stockholms Läns Landsting).

Grundförutsättningen för ökad validitet genom korrektion för skönmålning är att måttet på skönmålning fungerar som en s k suppressorvariabel, dvs en variabel som korrelerar svagt eller negativt med kriteriet men positivt med testet. Så ser våra data faktiskt ut. I nedanstående figur har jag plottat resultaten från analys av medarbetares bedömningar av chefernas effektivitet i skilda avseenden. På x-axel validitet för varje skala och kriterium för okorrigerade data; på y-axeln motsvarande för korrigerade data.


Samma tendens fanns vi analyser av 360-gradersbedömningar utförda av kolleger och överordnade chefer. Korrektionen medförde en höjning av validiteten.

Detta är sista pusselbiten i validering av korrektionsmetodiken. Den fungerar, och det har nu dokumenterats i många avseenden.

Eftersom alla, utom de som säljer alla dessa test som inte kan hantera skönmålning, är övertygade om det är ett mycket allvarligt problem för alla självrapporttest att somliga testade försöker bluffa sig till en tätposition på testet - är detta äntligen en lösning på problemet.

No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats