Sidor

Friday, March 4, 2011

Intervjuernas validitet

Vid anställningar spelar intervjuer en stor roll, helt naturligt. Men frågan är i vilken mån man kan lita på bedömningar på den grunden. De vanligaste intervjuerna är troligen av typen "djupintervjuer". Sambandet mellan bedömningar utifrån sådana ostrukturerade och psykologiskt spekulativa intervjuer är 0.15 enligt en stor meta-analys, se referens nedan. Härtill kommer att intervjuer är dyrbara, åtminstone jämfört med psykologiska tester. På sina håll har man en mycket stark tilltro till "djupintervjuer", men forskningen ger som sagt inget stöd för den tilltron.

Strukturerade intervjuer fungerar betydligt bättre, kanske för att alla intervjuade får samma frågor och svaren bedöms på ett systematiskt sätt. Men ändå kan man inte vänta sig att personbedömningar på den grunden är högt korrelerade med annan information, som testdata. Detta är bra på det sättet att intervjuerna ger ett oberoende tillskott, men oroande eftersom de två typerna av information inte begreppsvaliderar varandra. Referens

McDaniel, M. A., Whetzel, D. L., Schmidt, F. L., & Maurer, S. D. (1994). The validity of employment interviews: A comprehensive review and meta-analysis. [doi:10.1037/0021-9010.79.4.599]. Journal of Applied Psychology, 79(4), 599-616.

No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats