Sidor

Sunday, July 31, 2011

Personlighet och ekonomisk framgång

Validering av personlighetstest brukar sällan ge starka resultat - men undantag finns. Här ska jag redogöra för ett, ur min aktuella forskning. En stor grupp, 110 personer, tog UPP-testet och vissa tillkommande personlighetsskalor, samt besvarade en hel del andra frågor, bland dem frågan om månadsinkomst. Det senare kan betraktas som ett externt kriterium, i förhållande till testets variabler "distalt", dvs utan semantiskt överlappande innehåll. I nedanstående figur återges korrelationerna (efter rangordning) mellan testskalorna (korrigerade för skönmålning) och månadsinkomst.


Det är slående att fem skalor är särskilt starkt relaterade till ekonomisk framgång:

Arbetsintresse
Uthållighet
Social säkerhet
Resultatorientering
Positiv attityd

Dessa fem skalor kombinerades till ett index; detta korrelerade 0.52 med ekonomisk framgång, efter korrektion för mätfel.

Månadslön är säkert påverkad av många andra faktorer än personlighet. Att vi når så högt som 0.52 tyder onekligen på att testet har hög validitet. Det är en nivå på validiteteten som närmar sig det som kan nås med kognitiva test, och kombinationen personlighet - kognitivt test blir oslagbar. Märk också att ingen av de fem viktiga faktorerna ligger inom "Big Five", dessa skalor hamnar som figuren visar längre ner när det gäller validitet. Som jag ofta funnit är "Big FIve" dimensionerna en återvändsgränd, man måste arbeta med smalare och på arbetslivet direkt fokuserade skalor, och detta är vad UPP-testet gör, till skillnad från andra personlighetstest.

Mera information om UPP finns på www.psykologisk-metod.se.


No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats